RCS Gecertificeerd

Voorwaarden

Algemeen :
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Ter voorkoming van abuizen gelieve men uitsluitend de nummers of benamingen van onze website te gebruiken. Eventueel overeengekomen leveringstermijnen behelzen geen fatale termijn.

Prijzen :
Deze zijn vrijblijvend en netto zonder enige korting.
Voor bloemzaden bij afname van 50 gram wordt 100 gram prijs berekend. Voor bloemzaden bij afname van 500 gram wordt 1 kg prijs berekend.
Verdere gewichtsverdeling wordt berekend zoals in de kolommen van onze website wordt vermeld. Alles bij afname ineens van dezelfde soort.

Verzending :
Alle artikelen worden ongefrankeerd verzonden en reizen geheel voor risico van de besteller. De zaad-orders worden in het binnenland franco geleverd, als 't zaad-orderbedrag minsten 50,00 excl. BTW bedraagt.
De overige artikelen worden in het binnenland franco geleverd, indien het bedrag minstens 500,00 excl. BTW bedraagt; uitgezonderd materiaal van bijzondere afmeting en gewicht.

Verpakking :
Emballage, die door ons gefactureerd wordt, wordt tegen de berekende prijs door ons teruggenomen, mits in goede staat en binnen 4 weken franco aan ons teruggezonden met duidelijke vermelding van naam en adres van de afzender.

Betaling :
Als betalingsconditie voor alle artikelen geldt een termijn van dertig dagen na levering. Betaling dient te geschiden zonder korting of compensatie. Orders door onze agenten opgenomen, worden door hen thuis bezorgd en moeten gelijk met hen worden afgerekend. Bij eventueel te late betaling, zal door ons de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Alle buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de invordering van het door de afnemer verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor diens rekening. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken totaal bedrag gefixeerd en zullen tenminste 60,00 bedragen. De eigendom van de goederen blijft bij ons en gaat eerst over op de afnemer, op de dag waarop de afnemer de verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusierf voorafgaande en opvolgende leveringen en met inbegrip van de door ons ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan. Aan personen, die ons onbekend zijn, wordt uitsluitend onder rembours en bij vooruitbetaling geleverd, tenzij goede referenties worden opgegeven.

Aansprakelijkheid :
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe schade aan geleverde materialen, goederen of personen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor indirecte schade aan geleverde materialen, goederen of personen. Het hiervoor gestelde geldt niet indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van onze zijde, tenzij de afnemer terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten. De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het betreffende factuurbedrag overschrijden.

Zaden/Reclames :
Over door ons geleverde zaden komne gelukkig slechts zeer zelden klachten of aanmerkingen voor. Mocht echter, ondanks onze beste zorgen, het een of andere artikel reden tot klagen geven, dan is het hiernavolgende van toepassing:Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend. De hierna vermelde termijnen gelden eveneens voor de betreffend facturen, gerekend vanaf het moment van ontvanst van de facturen. Klachten met betrekking tot het gewicht danwel het uiterlijk aanzien der zaden dienen binnen acht dagen na levering te worden ingediend. Reclames omtrent kiemkracht en zuiverheid der zaden dienen te geschiden binnen zes weken na levering. Klachten in ieder geval op een tijdstip dat het gewas nog voor beide partijen te velde is te controleren. Alleen wanneer blijkt dat de kwaliteit van het geleverde oorzaak is van mislukking van de oogst ofwel wanneer blijkt, dat een andere soort of varieteit dan de bestelde is geleverd, kan aanspraak worden gemaakt op een vergoeding, welke ten hoogste gelijk is aan het factuurbedrag van het geleverde zaad. Klachten met betrekking tot andere goederen en facturen, dienen binnene acht dagen, bij ons te worden ingediend. Het in behandeling nemen van een reclame ontslaat de afnemer niet van zijn betalinsverplichting.

Kwaliteit :
Onze teelt en handel in groentezaden staan onder toezicht van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Groentezaden (N.A.K.G.), overeenkomstig de "Zaaizaad- en Plantgoedwet" van 1 juni 1967. Wij laten niets onbeproefd om de kwaliteit van onze zaden zo hoog mogelijk op te voeren.

Geschillen :
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen staan uitsluitend ter kennisneming van de, in eerste instantie bevoegde rechter te Haarlem, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien wij zulks verkiezen.

Aansprakelijkheid Gewasbeschermingsmiddelen :
Aangezien het resultaat van het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen afhankelijk is van factoren, die buiten onze controle liggen, kan onzerzijds geen garantie gegeven worden voor bepaalde resultaten en kan, onverminderd het overingens in deze voorwaarden bepaalde, uit de toepassing of het voorhanden hebben van gewasbeschermingsmiddelen. Zodra de middelen bij u zijn afgeleverd, vallen ze buiten onze verantwoording en zijn ze geheel voror uw rekening en risico. Alvorens de middelen toe te passen, gelieve u zich door middel van het etiket van de juistheid van het middel te overtuigen, daar onzerzijds hiervoor geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

HET IN BEHANDELING NEMEN VAN EEN RECLAME ONTSLAAT DE KOPER NIET VAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTING.

ALLE OP ONZE WEBSITE GENOEMDE PRIJZEN EN GEDANE AANBIEDINGEN ZIJN STRIKT VRIJBLIJVEND.

DOOR HET GEVEN VAN EEN ORDER WORDT ELKE KOPER GEACHT ZICH MET BOVENSTAANDE VOORWAARDEN ACCOORD TE VERKLAREN.

N.B. ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF B.T.W.